Cho phép thu thập dữ liệu cá nhân và thu nhận tin tức nhận giải